Podatki i opłaty

Dochody - czyli skąd mamy pieniądze

W 2019 r. na inwestycje gmina Grodzisk Mazowiecki planuje wydać ponad 84 mln zł, czyli ponad 27% całego budżetu. Projekt budżetu na 2019 rok przewiduje uzyskanie dochodów w wysokości 307.088.402 złotych ...

Więcej..

Podatki
i opłaty lokalne

Szanowni Państwo, nie trzeba odwiedzać Urzędu Miejskiego, aby opłacić podatek oraz opłatę skarbową. Mogą Państwo dokonać tego wpłacając należność na konto wskazane na decyzji podatkowej lub na konto.

Więcej..

ePodatki

Wkrótce zostanie ponownie uruchomiona dla Państwa na nowej stronie Internetowej Gminy usługa e-Podatki umożliwiająca całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o wszystkich  posiadanych wobec Gminy zobowiązaniach wynikających z podatków ... 

Więcej..

Szanowni Państwo, nie trzeba odwiedzać Urzędu Miejskiego, aby opłacić podatek oraz opłatę skarbową. Mogą Państwo dokonać tego wpłacając należność na konto wskazane na decyzji podatkowej lub na konto:
Banku Pekao S.A. 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

PODATEK ROLNY

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. (M. P. z 2018 r. poz. 1004), obniża się z kwoty 54,34 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt, jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2019 rok.

Uchwała nr 20/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2019 rok

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. (M. P. z 2019 r. poz. 1017), obniża się z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt, jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2020 rok.

Uchwała nr 218/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2020 rok

Druki podatkowehttps://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

PODATEK LEŚNY

podstawa:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888),
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1005).

Stawka podatku leśnego wynosi 42,2356 zł za 1 ha lasu.

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018).

 

Stawka podatku leśnego wynosi 42,7328 zł za 1 ha lasu.

Druki podatkowehttps://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

podstawa:

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

 • od gruntów:
  - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni,
  - pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
  - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,
  - niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.
 • od budynków lub ich części:
  - mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  - zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  - związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem: - wolnostojących budynków gospodarczych i garaży, wykorzystywanych wyłącznie na zaspokojenie potrzeb własnych podatnika związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, do 15 m2 włącznie - 0,81 od 1 m2 powierzchni użytkowej, powyżej 15 m2 - 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  - miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, usytuowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Druki podatkowehttps://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

podstawa:

 •  art. 18 ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 r. (MP. z 2019 r., poz. 738), oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z 15 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (MP. z 20189r., poz. 1020)

Stawki podatku od środków transportu wynoszą:

 • od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
  - powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 75,00 zł,
  - powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 85,00 zł,
  -  powyżej 9 t i poniżej 12 ton - 95,00 zł,
 • od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton
  w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, i rodzaju zawieszenia według stawek
  określonych w załączniku nr 1 (PDF) do niniejszej uchwały,
 •  od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 90,00 zł,
 • od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 (PDF) do uchwały,
 • od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 90,00 zł,
 • od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 3 (PDF) do niniejszej uchwały,
 • od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  - mniejszej niż 22 miejsca - 240,00 zł,
  - równej lub większej niż 22 miejsca - 440,00 zł.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 28 listopada 2019 r.
Poz. 13660

Druki podatkowehttps://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

Ceny wody i ścieków na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki, obowiązujące  od 1 kwietnia 2016 r.

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim ul. Cegielniana 4 informuje, że
Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim Uchwałą nr 312/2016  z dnia 24 lutego 2016 roku zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

Poniżej przedstawiamy obowiązujące taryfy:

 • Taryfa za 1 m3 wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
  (w okresie od 19.07.2019 r. do 18.07.2020 r.)
OPIS Cena netto Cena brutto przy 8% VAT Jednostka miary
Grupa 1 Woda zużywana:
- do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
- do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód.
3,79 4,09 zł/m3
Grupa 2 Grupa taryfowa 2
Woda zużywana:
- do celów produkcji wyrobów tekstylnych;
- do celów produkcji odzieży;
- do celów produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawionych;
- do celów produkcji wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli, oraz do celów produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania;
- do celów produkcji papieru i wyrobów z papieru;
- do celów wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
- do celów produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych;
- do celów produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych;
- do celów produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;
- do celów produkcji metali;
- do celów produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
- do celów produkcji komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych;
- do celów produkcji urządzeń elektrycznych;
- do celów produkcji innych maszyn i urządzeń;
- do celów produkcji pojazdów samochodowych oraz przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;
- do celów produkcji innego sprzętu transportowego;
- do celów produkcji mebli;
- do celów produkcji wyrobów tytoniowych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, produkcji innych wyrobów, naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń
- do celów wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody;
- do celów odprowadzania i oczyszczania ścieków;
- do celów działalności związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz do celu odzysku surowców;
- do celów robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- do celów robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
- do celów robót budowlanych specjalistycznych;
- do celów handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle;
- do celów administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowego zabezpieczenia społecznego;
- do celów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
3,82 4,13 zł/m3
Grupa 3 Woda zużywana:
- do celów produkcji artykułów spożywczych;
- do celów produkcji napojów;
- do celów produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych.
3,91 4,22 zł/m3
Grupa 4 Woda zużywana do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw. 3,87 4,18 zł/m3
 • Taryfa za 1 m3 wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
  (w okresie od 19.07.2020 r. do 18.07.2021 r.)
OPIS Cena netto Cena brutto przy 8% VAT Jednostka miary
Grupa 1 Woda zużywana:
- do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
- do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód.
3,79 4,09 zł/m3
Grupa 2 Grupa taryfowa 2
Woda zużywana:
- do celów produkcji wyrobów tekstylnych;
- do celów produkcji odzieży;
- do celów produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawionych;
- do celów produkcji wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli, oraz do celów produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania;
- do celów produkcji papieru i wyrobów z papieru;
- do celów wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
- do celów produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych;
- do celów produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych;
- do celów produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;
- do celów produkcji metali;
- do celów produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
- do celów produkcji komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych;
- do celów produkcji urządzeń elektrycznych;
- do celów produkcji innych maszyn i urządzeń;
- do celów produkcji pojazdów samochodowych oraz przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;
- do celów produkcji innego sprzętu transportowego;
- do celów produkcji mebli;
- do celów produkcji wyrobów tytoniowych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, produkcji innych wyrobów, naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń
- do celów wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody;
- do celów odprowadzania i oczyszczania ścieków;
- do celów działalności związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz do celu odzysku surowców;
- do celów robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- do celów robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
- do celów robót budowlanych specjalistycznych;
- do celów handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle;
- do celów administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowego zabezpieczenia społecznego;
- do celów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
3,83 4,14 zł/m3
Grupa 3 Woda zużywana:
- do celów produkcji artykułów spożywczych;
- do celów produkcji napojów;
- do celów produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych.
3,91 4,22 zł/m3
Grupa 4 Woda zużywana do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw. 3,87 4,18 zł/m3

Ceny dla grup taryfowych zostały zróżnicowane z uwagi na trzy różne poziomy opłat środowiskowych
w zależności od celu, na który pobierana jest woda.

 • Taryfy za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków za 1 m3 dla zbiorowego odprowadzania ścieków:
  (w okresie od 19.07.2019 r. do 18.07.2020 r.)
OPIS Cena netto Cena brutto przy 8% VAT Jednostka miary
Grupa 1 Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, itp.), powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. 6,87 7,42 zł/m3
Grupa 2 Ścieki przemysłowe odprowadzane przez zakłady prowadzące działalność handlową, przemysłową, składową, transportową, lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, o składzie zbliżonym do ścieków bytowych, o parametrach określonych w Tabeli 1. 6,87 7,42 zł/m3
Grupa 3 Ścieki przemysłowe powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu o parametrach określonych w Tabeli 1. 8,19 8,85 zł/m3
 • Taryfy za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków za 1 m3 dla zbiorowego odprowadzania ścieków:
  (w okresie od 19.07.2020 r. do 18.07.2021 r.)
OPIS Cena netto Cena brutto przy 8% VAT Jednostka miary
Grupa 1 Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, itp.), powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. 7,21 7,79 zł/m3
Grupa 2 Ścieki przemysłowe odprowadzane przez zakłady prowadzące działalność handlową, przemysłową, składową, transportową, lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, o składzie zbliżonym do ścieków bytowych, o parametrach określonych w Tabeli 1. 7,21 7,79 zł/m3
Grupa 3 Ścieki przemysłowe powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu o parametrach określonych w Tabeli 1. 8,61 9,30 zł/m3

Tabela 1: Dopuszczalne stężenia w ściekach pochodzących od poszczególnych grup taryfowych

Jednocześnie informujemy, że uruchomiono bezpłatny telefon pod który można zgłaszać awarie wodociągowo-kanalizacyjne 994

STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 160/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, została ustalona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od 1 października 2019 r. jest to 25 zł od osoby miesięcznie za selektywna zbiórkę odpadów oraz 39 zł w przypadku osób nie segregujących.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy wpłacać:

 • na rachunek bankowy:
  Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  Nr rach: 49 1240 1037 1111 0010 5107 9773,
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 32 a
 • na Targowisku Miejskim w lokalu nr 7, w środy i soboty od 7.00 do 14.00

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać miesięcznie bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

PRZYKŁAD:
OPŁATA ZA LIPIEC – PŁATNOŚĆ DO 15 SIERPNIA
OPŁATA ZA SIERPIEŃ – PŁATNOŚĆ DO 15 WRZEŚNIA

UWAGA!
Dla rodzin wielodzietnych (posiadających kartę Dużej Rodziny 3+ lub 4+) została przewidziana ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 25% zniżki w przypadku rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci
 • 50% zniżki w przypadku  rodzin mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci.

Niższą opłatę będzie można wpłacać po uprawomocnieniu się uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 570/2013 z dnia 26.06.2013 r.

Rodziny posiadające kartę Dużej Rodziny 3+ lub 4+ o przysługującej im uldze zostaną indywidualnie powiadomione.

W 2019 r. na inwestycje gmina Grodzisk Mazowiecki planuje wydać ponad 84 mln zł, czyli ponad 27% całego budżetu. Projekt budżetu na 2019 rok przewiduje uzyskanie dochodów w wysokości 307.088.402 złotych. Największym źródłem dochodów Gminy są wpływy z podatków i opłat lokalnych, które w budżecie gminy na 2019 rok wyniosą 151.001.840 zł, tj. prawie 50% wszystkich planowanych dochodów.

Do tej grupy dochodów należą następujące pozycje:

 • podatki i opłaty realizowane przez służby finansowe gminy tj.: podatek od nieruchomości, rolny, od posiadania środków transportu, opłata targowa i opłata skarbowa
 • udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 38,08% wszystkich zebranych na terenie Gminy podatków płaconych przez osoby fizyczne oraz 6,71 % udziału w podatkach dochodowych firm działających na naszym terenie.
 • podatki realizowane przez Urząd Skarbowy, takie jak: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa.

Drugą, co do wielkości, pozycją dochodów stanowiącą 32% są otrzymywane z budżetu państwa subwencje i dotacje. Spodziewane wpływy z tego tytułu w 2019 roku wyniosą 97.925.706 zł. W grupie tej występują głównie otrzymywane z budżetu państwa subwencje na realizację zadań oświatowych dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej w tym programu 500plus. Bardzo znaczącą pozycją w 2019 roku w dochodach stanowić będą dotacje z unii europejskiej na realizację 15 projektów. Planuje się że z tego źródła do budżetu gminy wpłynie prawie 23.000.000 złotych

Wydatki - czyli na co wydajemy wspólne pieniądze

W 2019 roku planuje się dokonanie wydatków na poziomie 312.499.274 złotych w tym na wydatki bieżące kwota 227.786.274 złotych i wydatki majątkowe 84.713.000 złotych co stanowi 27% wydatków ogółem.

Planujemy przeznaczyć te środki na następujące działania:

Rodzaj wydatku inwestycyjnego

Planowana kwota

% udział w dochodach ogółem

BUDOWA DRÓG WRAZ Z UZBROJENIEM WRAZ Z DOTACJAMI DLA INNYCH JST, PARKINGI I ŚCIEŻKI - dział 600

35 160 000,00

41,5%

MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW I BUDOWA ŚWIETLIC - dział 700

2 350 000,00

2,8%

ZAKUP GRUNTÓW NA POTRZEBY INWESTYCYJNE GMINY - dział 700

3 000 000,00

3,5%

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - dział 754

1 970 000,00

2,3%

LINIE OŚWIETLENIOWE

2 000 000,00

2,4%

PRACE PROJEKTOWE POD PRZYSZŁE INWESTYCJE

2 150 000,00

2,5%

BUDOWA I ROZBUDOWA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DOPOSAŻENIE - dział 801

14 150 000,00

16,7%

INWESTYCJE W KULTURĘ I SPORT - dział 921, 926

10 513 000,00

12,4%

BUDOWA RATUSZA

4 000 000,00

4,7%

PRZEBUDOWA STAWÓW WALCZEWSKIEGO

4 050 000,00

4,8%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I MIESZKAŃCÓW

3 680 000,00

4,3%

POZOSTAŁE

1 690 000,00

2,0%

RAZEM

84 713 000,00

100,0%

Głównym obowiązkiem gminy określonym w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców. Dlatego też w pierwszej kolejności Gmina musi skierować niezbędne środki na finansowanie zadań obowiązkowych takich jak: utrzymanie szkół i przedszkoli, pomoc społeczna, zaspokojenie niezbędnych potrzeb w zakresie kultury, sportu i rekreacji, utrzymanie czystości, utrzymanie komunikacji miejskiej, utrzymanie zieleni, oświetlenie uliczne, remonty i utrzymanie dróg gminny. Na realizację tych zadań przewidziano następujące kwoty:

Rodzaj wydatku bieżącego

Planowana kwota

% udział w dochodach

OŚWIATA, OPIEKA EDUKACYJNA, ŻŁOBKI, POMOC

82 211 956,00

36,1%

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

59 399 600,00

26,1%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:
Urząd Miejski
Biuro Oświaty

20 058 205,00
16 309 500,00
1 209 000,00

8,8%
7,2%
0,5%

KULTURA I SPORT

19 885 556,00

8,7%

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

21 361 700,00

9,4%

UTRZYMANIE DRÓG i PARKINGÓW, KOMUNIKACJA

9 750 000,00

4,3%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA, NIERUCHOMOŚCI, PLANY

4 685 000,00

2,1%

OBSŁUGA INWESTYCYJNA GMINY

1 396 600,00

0,6%

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

3 031 000,00

1,3%

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

2 600 000,00

1,2%

REZERWY

1 930 000,00

0,8%

WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA "JANOSIKOWE"

1 447 921,00

0,6%

POZOSTAŁE WYDATKI

28 736,00

0,0%

RAZEM

227 786 274,00

100,0%

Szczegółowe dane dotyczące projektu budżetu gminy na 2019 rok i WPF na lata 2019-2027 można znaleźć na stronie BIP http://bip.grodzisk.pl/Article/id,3167.html

Szanowni Państwo!

Wkrótce zostanie ponownie uruchomiona dla Państwa na nowej stronie Internetowej Gminy usługa e-Podatki umożliwiająca całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o wszystkich  posiadanych wobec Gminy zobowiązaniach wynikających z podatków lokalnych. Użytkownik posiadający nieruchomości opodatkowane podatkiem od nieruchomości w gminie Grodzisk Mazowiecki, może przeglądać i weryfikować na swoim indywidualnym koncie wymiar podatków i opłat za pośrednictwem Internetu. Informacje są identyczne z tymi posiadanymi przez urzędników, a przeglądanie konta jest możliwe 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

Aby skorzystać z usługi trzeba tylko wypełnić elektroniczny formularz, a po otrzymaniu zaproszenia na podany adres mailowy udać się do urzędu celem zweryfikowania tożsamości. W systemie można sprawdzić należności pozostałe do opłacenia i terminy płatności oraz w nieskrępowany sposób można przejrzeć i zweryfikować informacje, na podstawie których naliczane są podatki.

Korzyści:

 • bezpośredni nieograniczony czasem dostęp do bieżącej, indywidualnej informacji o wszystkich należnościach i terminach
 • oszczędność czasu, papieru i kosztów korespondencji pocztowej
 • czytelny i przejrzysty sposób prezentacji danych, logiczna struktura
 • łatwy dostęp do informacji o sposobie naliczenia podatków i opłat - możliwość szybkiego zgłoszenia i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości bez konieczności licznych wizyt w urzędzie
 • prosty i tani sposób aktywacji konta - formularz elektroniczny i tylko jedna wizyta w urzędzie (podpisanie dokumentów)
 • wszystkie informacje na jednym koncie - teraz nie zginie żaden "kwitek"
Na górę